Member Login

Datganiad i’r Wasg PGCG 23 Mai 2019

author icon author icon 23/05/2019 author icon Newyddion

23 Mai 2019

DATGANIAD I’R WASG
Mae’r BBC yn datgelu cam-drin oedolion agored i niwed yn Ysbyty Whorlton Hall

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Llais Cenedlaethol Pobl ag Anableddau Dysgu yng Nghymru mewn sioc ac yn drist iawn i weld ffilm y BBC, sy’n datgelu sawl enghraifft o gam-drin pobl ag anableddau dysgu a / neu anghenion cymhleth. A ddysgwyd gwersi o Winterbourne View? Cawsom ein sicrhau y byddent. Ac eto saith mlynedd yn ddiweddarach o Winterbourne, mae’n amlwg bod cam-drin pobl agored i niwed y tu ôl i ddrysau caeedig yn gyffredin. Yn waeth fyth, mae’n annerbyniol ein bod yn dibynnu ar y BBC i ddatgelu’r cam-drin hwn sy’n dod o dan awdurdodaeth yr arolygiaeth.

Ymddengys fod diwylliannau’n cael eu caniatáu i barhau mewn cymdeithas. Diwylliannau sy’n gweld pobl ag anableddau dysgu fel dinasyddion ail ddosbarth. Gallaf ddweud o brofiad personol y gall yr agweddau negyddol hyn amrywio o rywun yn cael ei drin yn amharchus, i fygythiadau corfforol neu ymosodiadau gwirioneddol. Mae popeth yn anghywir, ond mae’n dal i ddigwydd. Mae’n amlwg nad yw ein systemau sydd i fod i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn gweithio. Rydym yn caniatáu i bobl ag anableddau dysgu gael eu trin fel hyn ac nid yw hynny’n iawn.

Mae o ddifrif yn gofyn y cwestiwn eto – a ydym yn gwybod pwy sy’n ddiogel yn ein system ofal? Mae hefyd yn wir realiti bod angen sicrhau bod y mesurau cyfredol sydd ar waith ynghylch adnabod ac atal cam-drin yn gweithio, ac yn gyflym. O edrych ar ffilm arswyd y BBC, gellir dadlau a ddysgwyd gwersi o’r lleoliadau sefydliadol yn y 60au, heb sôn am Winterbourne.

Mae’n hanfodol bod pawb sydd ag anableddau dysgu yn cael eu clywed a’u trin â pharch ac urddas. Mae ein strategaeth MIRROR newydd yn addo cynyddu cyswllt Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan â phobl ag anableddau dysgu nad ydym wedi gallu eu cyrraedd o’r blaen. Mae’r addewid hwn yn cynnwys pobl mewn lleoliadau gofal. Rhaid i ni gymryd rhan weithredol wrth rymuso pobl i leisio’u barn a chael gwared ar y cam-drin hwn. Mae hunan-eiriolaeth yn hanfodol i gyflawni hyn.

Joe Powell, Prif Weithredwr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Nodiadau i Olygyddion:

Am fwy o wybodaeth a chyfweliadau cysylltwch â:
Kelly Stuart, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ar 07508 228474

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan
Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yw llais unedig grwpiau hunan eiriolaeth a phobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Mae’n sefydliad ar gyfer, ac yn cael ei arwain gan ddynion a menywod ag anabledd dysgu. Mae’n unigryw yng Nghymru gan mai dyma’r unig sefydliad cenedlaethol sy’n cael ei arwain gan aelodau sy’n cynrychioli llais dynion a menywod ag anabledd dysgu

Beth yw Hunan Eiriolaeth?
Mae hunan-eiriolaeth yn ymwneud â siarad drosoch eich hun. Mae’n ymwneud â chynyddu eich hyder a’ch sgiliau i wneud eich penderfyniadau eich hun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *