Member Login

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 21/11/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Y frwydr dros hunan-eiriolaeth
Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn bryderus iawn am hunan-eiriolaeth.
A’r problemau sy’n ei wynebu.
Ers diwedd y Cynllun Grant Eiriolaeth mae hunan-eiriolaeth wedi wynebu dyfodol ansicr.
Mae hyn oherwydd nad yw rhai awdurdodau yn deall y gwahaniaeth rhwng eiriolaeth a hunan-eiriolaeth.
Ac oherwydd Contractau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol (IPA).
Dywed contractau IPA y dylai awdurdodau ariannu eiriolaeth.
Ond nid yw mor glir ynglŷn â hunan-eiriolaeth.
Mae rhai rhanbarthau yng Nghymru yn rhoi eu cyllideb eiriolaeth yn un.
A defnyddio hwn i ariannu’r holl eiriolaeth i bawb.
Bydd hyn yn golygu na fydd hunan-eiriolaeth arbenigol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.
Os ydym yn colli hunan-eiriolaeth bydd ein haelodau’n colli eu llais.
Byddai’n golygu y bydd yn rhaid i bobl ag anableddau dysgu ddibynnu ar bobl eraill i siarad drostynt.
Fel:
• Rhieni
• Teulu
• Ffrindiau
• Gweithwyr cymorth
• Eiriolwyr
Dywed Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru y dylai’r bobl eu hunain fod wrth wraidd y penderfyniadau pwysig sy’n effeithio ar eu bywydau.
Heb hunan-eiriolaeth ni all hyn ddigwydd.
Rydym yn bryderus iawn am hyn.
Ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed i drwsio hyn.
Rwyf wedi siarad mewn Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ledled Cymru gyda chynrychiolwyr y Cyngor Cenedlaethol am hyn.
Rwyf wedi anfon adroddiad am hunan-eiriolaeth i’r Golden Thread of Advocacy i’w helpu gyda’u gwaith.
Byddant yn gwneud awgrymiadau i Lywodraeth Cymru.
Rwyf wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford ynglŷn â hyn.
Mae wedi fy rhoi mewn cysylltiad â’r grŵp technegol sy’n edrych ar eiriolaeth.
Rydym wedi cyfarfod â nhw.
Mae’n ymddangos eu bod yn deall.
Mae gennym ni gyfarfod arall gyda nhw yn fuan.
Rydym wedi cynnal ymgynghoriad i grwpiau i ofyn iddynt am syniadau i helpu Llywodraeth Cymru i ddatrys y broblem hon.
Bydd yr aelodau’n bwydo hyn yn ôl yng nghyfarfod y Cyngor Cenedlaethol ym mis Ionawr 2020 yng Ngogledd Cymru.
Rydym wedi gwahodd arweinydd y grŵp technegol eiriolaeth i glywed yr adborth hwn.
Rwyf hefyd yn cyflwyno strategaeth i’n Bwrdd Cyfarwyddwyr.
O’r camau y gallai fod angen i ni eu cymryd os yw hunan-eiriolaeth yn parhau i gael trafferth.
Rydym yn benderfynol iawn o ymladd dros hunan-eiriolaeth.
Ac i helpu grwpiau lleol mewn unrhyw ffordd y gallwn.
Ni fyddwn yn ildio’r ymladd.
DIM AMDAN NI HEB NI!

Leave a Reply

Your email address will not be published.