Member Login

Cynhadledd Genedlaethol AdFest 2018

author icon author icon 20/11/2018 author icon Bocs Sebon Joe

Rwyf wrth fy modd â’n cynhadledd 2018.
Hwn oedd ein cynhadledd gyntaf erioed yng Ngogledd Cymru.
Mynychodd cant o bobl ddau ddiwrnod.
Ar ddiwrnod un cawsom gynhadledd.
Ar ddiwrnod dau cawsom ein gwyl, AdFest.
Ar ddiwrnod un, gwnaethom gynnal pedwar gweithdy.
Roedden nhw:
• Beth sydd mewn enw?
• Mesurwch y Mynydd
• Trywydd Aur Eiriolaeth
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol Pobl Anabl.

Edrychodd y gweithdy ‘beth sydd mewn enw?’ Ar y label ‘anabledd dysgu’
Trafododd y bobl a fynychodd y gweithdy a ‘anabledd dysgu’ yw’r gair gywir i’w ddefnyddio o hyd.
Roedd hyn oherwydd ein bod yn teimlo ei bod yn iawn adolygu’r geiriau a ddefnyddiwn bob ychydig flynyddoedd.
Ac oherwydd bod rhai pobl yn meddwl bod ‘anabledd dysgu’ yn derm sarhaus.
Oherwydd eu bod yn dweud nad yw hi’n derm ‘Model Cymdeithasol’.
Roedd gan ein haelodau farn wahanol am hyn.
Cytunodd y rhan fwyaf am barhau i ddefnyddio’r term ‘anabledd dysgu’.
Nid oedd rhai yn hoffi ‘anabledd dysgu’
Awgrymodd rhai aelodau wahanol eiriau i’n disgrifio. Roedden nhw:
• Dysgu cynyddol
• Anhawster dysgu
• Cyflwr Dysgu

Ond roedd y rhan fwyaf o bobl o’r farn bod hyn yn destun rhy fawr i’w gynnwys yn y gynhadledd.
Maen nhw’n meddwl y dylai llawer mwy o ymgynghoriadau ddigwydd.
Rydym yn gobeithio bod yn rhan o’r gwaith hwnnw.
Dywedodd Ffion Bethell o Pobl yn Gyntaf Gaerffili

”Bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan  yn bwrw ymlaen yn galed i sicrhau na fydd unrhyw iaith yn cael ei newid oni bai bod pobl ag anableddau dysgu yn cytuno arno.
DIM BYD AMDANOM NI HEBDDYN NI!
Hwyluswyd y gweithdy gan Louise Price a Tracey Drew.

Mae Mesur y Mynydd yn brosiect sy’n edrych i rannu straeon gan bobl ag anableddau dysgu i weld pa mor dda y mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru yn gweithio i bobl ag anableddau dysgu.
Rhannodd ein haelodau lawer o straeon.
Roedden nhw’n meddwl bod Mesur y Mynydd yn syniad da.
Ond nid oeddent yn meddwl ei fod yn hygyrch i bobl ag anableddau dysgu.
Byddwn yn bwydo hyn yn ôl i Fesur y Mynydd.
Hannah Thomas a Katie Cooke o Mesur y Mynydd a hwyluswyd y gweithdy.

Edrychodd prosiect Golden Thread of Advocacy ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ar hunan-eiriolaeth.
A sut mae’n cyd-fynd â’r llun hunan-eirioli.
Teimlwn fod hunan-eiriolaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yn wahanol i bobl â mathau eraill o anabledd.
Ac roeddem yn pryderu rhag ofn nad oedd hyn wedi cael ei fwydo i mewn i’r Golden Thread of Advocacy.
Rhoddodd y gweithdy hwn gyfle i’n haelodau i wneud hynny.
Hannah Thomas a Paul Swann o Age Cymru hwyluswyd y gweithdy.

Roedd y gweithdy olaf yn ymwneud â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol Pobl Anabl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.