Member Login

Bocs Sebon Joe – Gorffennaf 2019

author icon author icon 31/07/2019 author icon Bocs Sebon Joe

Rydym yn pryderu am gontractau IPA.
Mae’r IPA yn sefyll am Gontractau Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol.
Dywed y contractau hyn y dylid darparu eiriolwyr.
Ond nid oes arian ychwanegol i wneud hyn.
Sy’n golygu efallai y bydd yn rhaid i rai awdurdodau lleol ddarparu un sefydliad eirioli i wneud yr holl eiriolaeth.
Sy’n golygu dim eiriolaeth anabledd dysgu arbenigol.
Ac yn waeth byth.
Nid oes dyletswydd statudol i ddarparu hunan-eiriolaeth.
Mae statudol yn golygu bod yn rhaid iddynt ei wneud.
Sy’n golygu efallai na fydd digon o arian i dalu am hunan-eiriolaeth.
Os bydd hyn yn digwydd yna mae’n golygu y bydd pobl ag anableddau dysgu yn colli eu llais.
Neu orfod dibynnu ar eraill i siarad drostyn nhw.
Bydd hyn yn golygu bod pobl ag anableddau dysgu yn colli pŵer a rheolaeth.
Sy’n mynd yn groes i egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru.
Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn bryderus iawn am hyn.
Ac rydym wedi bod yn ceisio gwneud rhywbeth am hyn.
Fe ysgrifennon ni at AC Rebecca Evans pan oedd hi’n weinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd.
Dywedodd wrthym am siarad â Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.
Gwnaethom hynny.
Rydym wedi ysgrifennu at weinidogion ac wedi ceisio rhoi hyn ar yr agenda yn y Grŵp Cynghori Gweinidogol Anabledd Dysgu (LDMAG) ond nid oeddem yn cael gwneud hynny.
Rydym wedi siarad â grwpiau hunan-eiriolaeth lleol am y ffordd y mae contractau’r IPA yn effeithio arnynt.
Rydyn ni’n mynd i roi hwn mewn adroddiad a’i anfon at y prosiect Golden Thread of Advocacy.
Byddant yn cynnwys y wybodaeth hon mewn adroddiad i’w anfon at Lywodraeth Cymru.
Mae prosiect Golden Thread of Advocacy hefyd wedi cynhyrchu arolwg Survey Monkey ynghylch eiriolaeth.
Mae hwn hefyd wedi’i anfon at y grwpiau hunan-eiriolaeth lleol yng Nghymru.
Rwyf hefyd yn aelod o grŵp llywio Golden Thread of Advocacy.
Rhoddais gyflwyniad iddynt am hunan-eiriolaeth ac IPA.
Rwyf hefyd yn siarad am hyn yn eu Cynhadledd Genedlaethol yn Powys ym mis Medi.
Rydym yn gobeithio profi rôl bwysig hunan-eiriolaeth trwy AdFest a’n Cynghorau Rhanbarthol.
Mae’r ddau yn rhan o’n Strategaeth MIRROR newydd.
Trwy roi pobl â hunan-eiriolaeth ynghyd â darparwyr gwasanaeth ac awdurdodau lleol gallwn brofi pa mor bwysig yw hunan-eiriolaeth.
Mae’n bwysig nad ydym yn colli ein llais.
Ac mae ein llais yn cael ei ddefnyddio i wneud newid cadarnhaol.
Ni fyddwn yn rhoi’r gorau iddi ar yr ymladd hwn.
Beth bynnag fydd y

Leave a Reply

Your email address will not be published.