Member Login

Bocs sebon Joe: Clyw Fi, Cynhwyswch Fi, Parchwch Fi

author icon author icon 22/09/2021 author icon Bocs Sebon Joe

Yn 2017, ymgynghorodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan â:

• Aelodau

• Staff mewn grwpiau hunan-eiriolaeth

• Trydydd Sector yng Nghymru

I ddarganfod beth oedd eu barn am Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Beth wnaethon ni’n dda.

A beth allen ni ei wneud yn well.

Gelwir hyn yn werthusiad.

Roedd y gwerthusiad yn gadarnhaol ar y cyfan.

Ond roedd yn dweud wrth rai pethau yr oedd angen i ni geisio eu gwella.

Y prif bethau oedd:

• Roedd angen i ni helpu grwpiau lleol yn fwy.

• Fe ddylen ni weithio mwy gyda grwpiau anabledd eraill.

• Roedd angen i ni fod yn fwy gweladwy yn y cyfryngau.

Fe ysgrifennon ni ein Strategaeth MIRROR i weithio ar y pethau roedd angen i ni eu gwella.

Ac fe ysgrifennon ni gynnig i ariannu peth o’r gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

Enw ein cais oedd Clyw Fi, Cynhwyswch Fi, Parchwch Fi

Fe’i cymeradwywyd a’i gytuno gan y Cyngor Cenedlaethol.

Mae gan ein cais lawer o bethau ynddo.

Ond prif ddarnau’r cais oedd:

• Cynghorau Rhanbarthol i helpu grwpiau i ddangos gwerth hunan-eiriolaeth wrth ddylunio a gwerthuso eu gwasanaethau.

• AdFest i ddathlu rôl pobl ag anableddau dysgu yng Nghymdeithas Cymru ac i greu digwyddiad mawr lle gall hunan-eiriolwyr lunio dyfodol Cymru trwy ymgynghori â:

i. Y trydydd sector (elusennau eraill)

ii. Y sector cyhoeddus (fel yr heddlu neu’r GIG)

iii. Llywodraeth Cymru

• Cyflwyno’r Cydlynydd MIRROR i weithio gyda grwpiau lleol.

Roeddwn yn falch iawn gyda’n strategaeth.

Roeddwn i’n credu mai dyna’r peth iawn i’w wneud ar yr union adeg gywir.

Ond…

Digwyddodd cyfyngiadau Covid 19 yn union fel yr oeddem i fod i ddechrau’r gwaith.

Roedd hyn yn golygu na ddigwyddodd y Cynghorau Cenedlaethol a Rhanbarthol fel y’u golygwyd hefyd.

Fe wnaethant ddigwydd ar chwyddo.

Mewn fformat gwahanol.

Ni allem ymweld â grwpiau lleol yn bersonol i’w helpu.

Fe dreulion ni’r rhan fwyaf o’n hamser yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru.

A phartneriaid yn y trydydd sector.

Er mwyn i ni allu helpu i lunio polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yn ystod Covid.

Roedd hwn yn waith pwysig.

Ac roedd ein straeon aelod yn bwysig iawn.

Ond nid dyna’r oeddem yn disgwyl ei wneud.

Nawr rydyn ni am fynd yn ôl i weithredu.

Cyfarfod ag aelodau a grwpiau eto.

Mae hyn oherwydd ein bod am arbed hunan-eiriolaeth.

Ac rydyn ni am amddiffyn lles ein haelodau a’n staff.

Credwn mai’r ffordd orau o wneud hynny yw trwy geisio dod yn ôl i normal.

Mae angen i ni sicrhau ein bod yn cymryd bygythiad Covid o ddifrif.

Ond nawr, mae angen i ni gymryd iechyd meddwl ein haelodau a’n staff o ddifrif.

Rydym wedi gofyn i’r Cyngor Cenedlaethol a ydyn nhw am gwrdd yn bersonol o hyn ymlaen.

Maent wedi cytuno i gwrdd yn bersonol yng Nghaerdydd ar 5 Hydref.

Yna byddant yn meddwl beth maen nhw am ei wneud ar ôl hynny.

Byddwn hefyd yn gofyn i’r Cynghorau Rhanbarthol a ydyn nhw am gwrdd yn bersonol hefyd.

Rydym am i’n haelodau gael cymaint o reolaeth â phosibl.

Mae hyn yn rhan o gael eich arwain gan aelodau.

Ond dim ond o fewn y gyfraith y gallwn ni gael ein harwain gan aelodau.

Os bydd y gyfraith yn newid yna bydd ein dull yn newid ag ef.

Gall hyn olygu llai o gyfyngiadau.

Neu fwy.

Mae ein Cydlynydd MIRROR Philippa Davies wedi dechrau cwrdd â grwpiau.

Mae hi wedi cynnal cyfarfodydd SWAN ar-lein.

Mae SWAN yn sefyll am:

Cefnogaeth

Gweithwyr

Cynghori

Rhwydwaith

Gweithiwch gyda hi os gwelwch yn dda.

Mae hi’n bâr ychwanegol o ddwylo i’ch helpu chi yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Fel erioed, byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau.

BUDDUGOLIAETH AM HUNAN EIRIOLAETH

Leave a Reply

Your email address will not be published.