Member Login

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 26/04/2023 author icon Bocs Sebon Joe

Rwy’n bryderus iawn am sefyllfa yng Ngorllewin Cymru.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn awgrymu uno gwasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol â gwasanaethau anabledd dysgu cleifion mewnol.

Mae hyn yn peri pryder am sawl rheswm.

Yn gyntaf oll, nid yw anabledd dysgu yn fater iechyd meddwl.

Gallai cynnig newydd y bwrdd iechyd arwain at weithwyr proffesiynol yn camddeall hyn.

A gallai arwain at roi pobl ag anableddau dysgu mewn cyfleusterau iechyd meddwl.

Fel Unedau Asesu a Thriniaeth (ATU).

Mae ATUs ar gyfer pobl ag anawsterau iechyd meddwl.

Nid yw anabledd dysgu yn anhawster iechyd meddwl.

Nid U.T.U yw’r lle iawn i bobl ag anableddau dysgu fod.

Nid ydynt yn cynnig cymorth sydd ei angen ar bobl ag anableddau dysgu.

Ac weithiau gall hyn arwain at ymddygiad trallodus.

Ymddygiad trallodus sy’n arwain rhai pobl i feddwl bod gan berson anhawster iechyd meddwl.

Pan mewn gwirionedd, maent mewn trallod oherwydd nad ydynt yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Rwyf hefyd yn bryderus iawn oherwydd nad yw pobl ag anableddau dysgu wedi’u cynnwys yn briodol yn y cynnig newydd hwn.

Ymgynghorwyd â phobl ag anableddau dysgu ond nid yw cydgynhyrchu wedi digwydd.

Mae cydgynhyrchu yn golygu eich bod yn dechrau gyda thudalen wag ac mae gweithwyr proffesiynol a phobl ag anableddau dysgu yn cydweithio.

Mae ymgynghori yn golygu bod gweithwyr proffesiynol eisoes wedi meddwl am yr hyn y maen nhw’n meddwl ddylai ddigwydd ac yna’n gofyn am farn pobl ag anableddau dysgu yn ddiweddarach.

Mae angen cynnwys pobl ag anableddau dysgu o’r cychwyn.

Mae hyn oherwydd mai dim ond pobl ag anableddau dysgu fydd yn gwybod a yw cynnig yn iawn neu’n anghywir iddyn nhw.

Er y gallai’r cynnig fod wedi’i fwriadu’n dda iawn.

Rydym yn dal i wynebu llawer o heriau yng Nghymru rhwng sut y dylid darparu ein gwasanaethau a sut y cânt eu darparu mewn gwirionedd.

Mae angen cydweithio agosach rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i wneud i hyn ddigwydd.

Rydym yn gweithio gyda grwpiau Hunan-Eiriolaeth yng Ngorllewin Cymru i herio hyn.

A’n partneriaid Consortiwm:

• Anabledd Dysgu Cymru

• Mencap Cymru

• Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan

• Cymdeithas Downs Syndrome

• Cymorth Cymru

Rwy’n poeni rhag ofn i hyn ddigwydd ar draws gweddill Cymru hefyd.

Yn enwedig wrth i arian ddod yn dynnach i awdurdodau lleol.

Mae’n bwysig nad ydym yn mynd tuag yn ôl.

I fyd lle mae pobl ag anableddau dysgu yn cael eu lleoli mewn sefydliadau.

Lleoedd sy’n eu niweidio ac yn meddygoli eu cyflwr.

Mae angen gwasanaethau priodol ar bobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth.

Fel yr addawyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Buddugoliaeth i hunan-eiriolaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *