Member Login

Bocs Sebon Joe

author icon author icon 20/07/2022 author icon Bocs Sebon Joe

Cangen Fasnachu ar gyfer Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Ysgrifennodd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan gynllun busnes ar gyfer 2019 – 2023.

Roedd yn seiliedig ar werthusiad annibynnol gyda:

Aelodau

Staff mewn grwpiau hunan-eiriolaeth lleol

Gweddill y trydydd sector

Defnyddiasom y wybodaeth hon i:

Dysgu beth sy’n dda am AWPF

Beth sydd ddim yn dda am AWPF

Beth allai AWPF ei wneud yn wahanol neu’n well

Prif bwrpas y gwerthusiad oedd darganfod beth oedd anghenion yr aelodau a’r grwpiau lleol yn ystod cyfnod anodd iawn.

Fe wnaethon ni ysgrifennu Cynllun Busnes (Strategaeth Drych) i’n helpu gyda hyn a chawsom dri phrif syniad i helpu grwpiau lleol.

Cynghorau Rhanbarthol (i helpu grwpiau lleol i wneud yr achos dros ariannu hunan-eiriolaeth)

AdFest i arddangos sut y gall hunaneiriolaeth helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i gyflawni eu dyletswyddau yng nghyfraith Cymru)

Cangen fasnachu.

Daeth y syniad o’r gangen fasnachu i fodolaeth am sawl rheswm.

Un o’r rhesymau yw’r ffaith ein bod ni’n byw mewn cyfnod ansicr. Ac ychydig o arian sydd.

Ni all Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan gymryd yn ganiataol y bydd yn cael ei ariannu bob amser.

Gallai cangen fasnachu wneud rhywfaint o arian i helpu Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn ei waith.

Pethau fel lobïo ac ymgyrchu na allwn ni eu gwneud gyda’n grantiau.

Ariannu ein prosiectau ein hunain heb orfod dilyn telerau ac amodau a nodir mewn grantiau.

I helpu grwpiau lleol os ydynt yn cael trafferth gydag arian.

Helpu i greu cyfleoedd gwaith i grwpiau lleol.

Rhoi pobl ag anableddau dysgu yng nghanol newid agweddau tuag at anabledd dysgu.

Trwy greu swyddi fel addysgwyr a hyfforddwyr.

Cefais gyfarfod ag is-grŵp o Fwrdd Cyfarwyddwyr AWPF i weithio allan y pethau roedd yn rhaid i ni eu gwneud i sicrhau bod y gangen fasnachu yn ddiogel yn gyfreithiol ac yn ariannol.

Cefais gyfarfod hefyd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cynhaliwyd sesiwn gyda’r Cyngor Cenedlaethol ar 3 Mai i ofyn a fyddai sefydlu cangen fasnachu yn syniad da.

Dywedasant ei fod yn syniad da.

Fe wnaethon nhw roi adborth i ni am ba waith y dylai ei wneud.

Rwyf wedi llunio drafft cyntaf cynllun busnes ar gyfer y gangen fasnachu.

Ysgrifennais ef gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’n seiliedig ar:

Yr hyn a ddywedodd aelodau wrthym yng ngwerthusiad 2017

Cyfarfod y Cyngor Cenedlaethol ar 3 Mai 2022

Y pethau roeddwn i’n eu gwybod yn barod am hunan-eiriolaeth yng Nghymru

Beth sy’n gweithio orau i’r gangen fasnachu fel ei fod yn llwyddiant ac nad yw’n effeithio ar Bobl yn Gyntaf Cymru Gyfan mewn ffordd negyddol.

Mae fersiwn llawn o’r cynllun busnes a fersiwn hawdd ei darllen.

Rwy’n gobeithio ei roi i ‘felin drafod’ a fydd yn cynnwys aelodau’r Cyngor Cenedlaethol a Bwrdd AWPF.

Bydd dau gyfarfod ‘felin drafod’.

Gobeithiwn y bydd yr un cyntaf yn digwydd ddiwedd mis Awst.

Mae’r bwrdd yn gyfrifol am benderfyniadau cyfreithiol ac ariannol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Dyna pam ei bod yn bwysig eu bod yno.

Mae’r Cyngor Cenedlaethol yno oherwydd eu bod nhw’n penderfynu beth ddylai’r gangen fasnachu ei wneud.

Cynnig yn unig yw’r syniad yn y cynllun busnes.

Mae’n lle i ddechrau cael trafodaeth.

Bydd y ‘felin drafod’ yn penderfynu beth ddylai aros yn y cynllun.

Beth ddylid ei dynnu oddi wrth y cynllun.

A beth ddylid ei ychwanegu at y cynllun.

Bydd y felin drafod yn dweud pan fyddant yn hapus â’r cynllun busnes a phryd y gallwn ei gychwyn.

Unwaith y byddant wedi gorffen y gwaith hwn byddwn yn ei rannu gyda’r aelodau.

Gobeithiwn y bydd hwn yn gam cadarnhaol ymlaen i hyrwyddo hunan-eiriolaeth.

A chodi proffil pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

Gobeithiwn y bydd yn helpu Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn ei genhadaeth.

Cynnwys pobl ag anableddau dysgu fel dinasyddion cyfartal yng Nghymru.

Byddaf yn eich diweddaru ar gynnydd y gangen fasnachu.

Unwaith y bydd y ‘felin drafod’ wedi cytuno ar y cynllun busnes

BUDDUGOLIAETH I HUNAN-EIRIOLAETH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *